ทีมพากย์ StudioK / Cartoon Club

ไทก้าดรีม.jpg

ปีที่พากย์: 2540 – ปัจจุบัน
ดูเพิ่ม: ทีมพากย์วีดีโอสแควร์, ทีมพากย์วันพีซ, ทีมพากย์ช่อง 9 MCOT HD, ช่อง Mono29
ทีมพากย์ StudioK มีผลงานพากย์เสียงการ์ตูน อะนิเมะ โทคุซัทสึ ซีรีส์ต่างประเทศ และภาพยนตร์อะนิเมะลิขสิทธิ์ของ TIGA, DEX, DOONEE, AIS Play และอื่นๆ เพื่อฉายทางโทรทัศน์เสรี เคเบิลทีวี โทรทัศน์ระบบดิจิทัล เช่น Cartoon Club รวมตลอดถึงโรงภาพยนตร์ด้วย
หน้านี้รวบรวมรายชื่อทีมพากย์ชุดปัจจุบันและอดีต รวมทั้งผลงานบางส่วนของ TIGA, DEX, Cartoon Club และในเคริอ มีดังนี้

มาแล้วจ้า รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย Kimetsu No Yaiba ดาบพิฆาตอสูร แอนิเมชั่นเรื่องดังแห่งปี 2019...

โพสต์โดย <a href="https://www.facebook.com/DubLoverPierrot/">คนรักหนังพากย์ไทย</a> เมื่อ <a href="https://www.facebook.com/DubLoverPierrot/posts/5034400756585743">วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020</a>

นักพากย์ปัจจุบัน

ชาย
 • ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี
 • อิทธิพล มามีเกตุ
 • ไกวัล วัฒนไกร
 • ธนกฤต เจนคลองธรรม
 • ภัคภูมิ ลิ้มมานะสภาพร
 • วิทยา ผาสุข
 • พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดา
 • จักรรัตน์ ศรีรักษ์
 • อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา
 • ประภัฒน์ สินธพวรกุล
 • พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ
 • พิชาภพ ภัทรกูลนิยม
 • นนท์ ศรีโพธิ์
 • กรรณ วงแก้วเจริญ
 • รุจิระ ขจีเจริญ
 • ฏาวิน วิศาลบรรณวิทย์
 • รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม
 • กิตติธร พันธ์โคกกรวด
 • เฉลิมพล แพทย์คดี
 • นิธินันท์ ทองสวาท
 • บัญชา เหมะบุตร
 • มนัสวิน มลิวงค์
 • ศิวพันธ์ บุญยรัตพันธุ์
 • ทีมพากย์วันพีซ
หญิง
 • วิภาดา จตุยศพร
 • อรุณี นันทิวาส
 • ศันสนีย์ ติณห์กีรดีศ
 • จิตราวดี ณ ตระกูล
 • จารุภา ลิ้มธีระยศ
 • แพตรี ปราณีตพลกรัง
 • อรวรรณ แดงบุญเรือง
 • เมทินี แก้วรัตนากร
 • นันทนาพร ประสมศรี
 • บุญราศรี ฉายะวรรณ
 • เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์
 • พนาวรรณ ศรีวะโลสกุล
 • นลินี ชีวะสาคร
 • ชิดชนก แย้มมา
 • สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 • ลักขณา นาคศิริ
 • อภิญญา พรมานะสุขุม
 • นาราริน รัตนปราณี
 • ธันวา ภักดีอำนาจ
 • วรวดี เทพาสิต
 • อธิตญา บุรณนัฏ
 • นิมมาน ชุนหชา
 • ปพิชญา แสวงผล
 • จักรวาล นาคนายม
 • เพ็ญนภัส เพิ่มสุริยา
 • กรรัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์
 • กานต์กมล ทิพย์ประดิษฐ์กุล
 • นันทกา บุญบำรุง
 • นพวรรณ เหมะบุตร

อดีตนักพากย์ และรับเชิญ ในทีมพากย์ StudioK, TIGA, DEX

ชาย

 • มนูญ เรืองเชื้อเหมือน
 • พงศ์พันธุ์ เจียมชวลิต
 • พงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ปิยะ ชำนาญกิจ
 • หฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์
 • ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ
 • กริน อักษรดี
 • อรุษ โรจนานันท์
 • รบ เพชรประสิทธิ์
 • วสกร สนตยกุล
 • ชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกร
 • สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล
 • นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
 • ภาณุ บุญยรัตพันธุ์
 • ชิษณุ บุญยรัตพันธุ์
 • ธันธร กีรกะจินดา
 • จักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์
 • รอง เค้ามูลคดี
 • ชานน จำเนียรแพทย์
 • ชูชัย มาลีอังศุกุล
 • สรยุทธ โสตถิลักษณ์
 • ยุติธร เอี่ยมอร่าม
 • เอกชัย พงษ์สมัย
 • สกล รัตนพรหมมา
 • จักกฤษณ์ หาญวิชัย
 • จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
 • สัญญา สุบงกช
 • สรวิศ ตงเท่ง
 • จิตติ รุ่งโนรี
 • พงศกร พรหมคุณ
 • ปานเทพ รัตนติสร้อย
 • ศักดิ์สิทธิ ทิพย์สิงห์
 • วิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณ
 • อภิชาติ สมุทคีรี
 • วิชา เจียรนัย
 • ฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุล
 • ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์
 • ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
 • อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์
 • ญาณวุฒิ จรรยหาญ
 • นิกร วิศวะไชยพันธ์
 • อรรถพล ไข่ทอง
 • เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์
 • ศุทธิ เรืองวิทยาโชติ
 • เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
 • ฯลฯ
หญิง

 • ธนาภรณ์ จตุยศพร
 • ฉันทนา ธาราจันทร์
 • ศันสนีย์ วัฒนานุกูล
 • ศรีอาภา เรือนนาค
 • สุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • พิชยา บุญสม
 • ชัญญชิฏา เจียประเสริฐ
 • วิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช
 • โสภิชา อุ่นสมัย
 • มนชยา พงษ์เรวี
 • พิมพรรณ พินิจ
 • นันทนา บุญ-หลง
 • ลัดดา สุขธาราจาร
 • อังคณา พานประทีป
 • นิรมล กิจภิญโญชัย
 • อรชมัย ธีรลักษณ์
 • ปัทมวลัย รักชาติ
 • ทิพย์ชนก พรหมจูฑะ
 • สมิตา ไทยจำนง
 • ศิวพร เผือกผิวเอี่ยม
 • ชนิดาภา มัฐผา
 • นัยนา ทิพย์ศรี
 • โศภิตา รังสิโยทัย
 • สุมาลี สุธีรธรรม
 • ณภัทร บริสุทธิ์
 • พิชญ์นาฏ สาขากร
 • แพรวา สุธรรมพงษ์
 • พิม ขจรเวคิน
 • นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส
 • ณัฐธิชา นามวงษ์
 • พิมพ์ลดา แววไธสง
 • ฯลฯ

All items (64)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.