ไทยบันเทิง
Advertisement
ไทยบันเทิง
ทีมพากย์ Rose / SDI Media

จูออน กำเนิดโคตรผีดุ.jpg

ปีที่พากย์: 2543 – ปัจจุบัน
ดูเพิ่ม: ช่อง 9 MCOT HD, StudioK, Netflix
หน้านี้รวบรวมรายชื่อ ทีมพากย์ Rose ชุดปัจจุบันและอดีต (ที่มีผลงานพากย์การ์ตูน อะนิเมะ โทคุซัทสึ และภาพยนตร์อะนิเมะลิขสิทธิ์ของบริษัทโรส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอร์ปอเรชั่น และทางแก๊งการ์ตูน) เช่นเดียวกับทีมพากย์ใน SDI Media (ที่มีผลงานพากย์ใน Netflix และอื่นๆ) ที่ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมงานกัน รายชื่อทีมพากย์และผลงานบางส่วน มีดังนี้

ดราก้อน เควสท์ ชี้ชะตา

รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย Dragon Quest : Your Story

Read more >

จูออน กำเนิดโคตรผีดุ

รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย Ju-On : Origins

Read more >

สตาร์ เทรค ฉบับซีรีส์

รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย สตาร์ เทรค ฉบับซีรีส์

Read more >

ประกายใสวัยฝัน

รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย Kiniro Mosaic

Read more >


นักพากย์ปัจจุบันใน SDI Media

ชาย
 • ปิยะ ชำนาญกิจ
 • กริน อักษรดี
 • วิทยา ผาสุข
 • วรวุฒิ วรเนตร
 • จักรรัตน์ ศรีรักษ์
 • คมสรร รัตนากรบดี
 • วิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณ
 • ภัคภูมิ ลิ้มมานะสภาพร
 • รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม
 • อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา
 • อภิชาติ สมุทคีรี
 • พีรศักดิ์ เกษร
 • อภินันท์ ธีระนันทกุล
 • นนท์ ศรีโพธิ์
 • วิษณุ ทนุวงศ์
 • เอกชัย พงศ์สมัย
 • ปานเทพ รัตนติสร้อย
 • โกสินทร์ ป้อมเอี่ยม
 • โกสินทร์ ชัชวาลนนท์
 • จักริน ทองประสาท
 • พีรณัฐ ฟักทองอยู่
 • ชิษณุพงศ์ ใจนา
 • ศุภดิษภ์ แววเพ็ชร์
 • อัจฉริยะ ศรีวิลัย
หญิง
 • จรัสกร ทิพย์ศรี
 • โสภิชา อุ่นสมัย
 • ณัฐฐา หิรัญสถิตย์
 • ชิดชนก แย้มมา
 • ธันวา ภักดีอำนาจ
 • สมิตา ไทยจำนง
 • นิรมล กิจภิญโญชัย
 • ศันสนีย์ ติณห์กีรดีศ
 • ศิวพร เผือกผิวเอี่ยม
 • เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์
 • พนาวรรณ ศรีวะโลสกุล
 • นลินี ชีวะสาคร
 • นพวรรณ เหมะบุตร
 • ธัญสินี ทองประสาท
 • อารยา มะริด
 • วิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์
 • พิมพ์พิดา เพชรแท้
 • มนัสวี อวเกียรติ
 • ทัศณ์เพลิน ตันเสรีสกุลภัช

อดีตนักพากย์ที่เคยร่วมงานใน Rose / SDI Media

อดีตนักพากย์ที่เคยร่วมงานใน Rose / SDI Media

ชาย

 • นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
 • มนูญ เรืองเชื้อเหมือน
 • สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล
 • อรุษ โรจนานันท์
 • หฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์
 • ธวัช รัตตะชัย
 • รบ เพชรประสิทธิ์
 • มานพ ศรีจูเป้า
 • ไกวัล วัฒนไกร
 • ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี
 • อิทธิพล มามีเกตุ
 • ธงชัย ชาญชำนิ
 • วิสุทธิ์ ดินจิน
 • ชูชัย มาลีอังศุกุล
 • เอกชัย พงศ์สมัย
 • จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
 • เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
 • ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ
 • ศิริชัย เจริญกิจธนกุล
 • บุญชนะ โชควิชาโกศล
 • ธันธร กีรกะจินดา
 • สกล รัตนพรหมมา
 • พงศ์พันธุ์ เจียมชวลิต
 • จักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์
 • วีระศักดิ์ แก้วอุ่น
 • ชานน จำเนียรแพทย์
 • ประภัฒน์ สินธพวรกุล
 • พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ
 • สมเพชร ศรชาติ
 • สรวิศ ตงเท่ง
 • ศักราช อ่ำส้ม
 • ชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกร
 • รอง เค้ามูลคดี
 • ศุภสรณ์ มุมแดง
 • นิรุต ณ บางช้าง
 • สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร
 • ธนากร ณ บางช้าง
 • อรรคพล วิมลพัชร
 • อัศวิน กมโลบล
 • ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร
 • กนต์ธร เตโชฬาร
 • คณากร สินธุบุญกุล
 • จิตติ รุ่งโนรี
 • อาดัม เล้าเจริญชัย
 • ฯลฯ
หญิง

 • อัมพร เบญจกุล
 • ฉันทนา ธาราจันทร์
 • ศรีอาภา เรือนนาค
 • อภิญญา พรมานะสุขุม
 • จารุภา ลิ้มธีระยศ
 • บุญราศรี ฉายะวรรณ
 • ศันสนีย์ วัฒนานุกูล
 • อรุณี นันทิวาส
 • วิภาดา จตุยศพร
 • ไพเราะ โชคดีภูษิต
 • เอษะณีย์ สำราญธนนันท์
 • เบญจพร ชงสกุล
 • อังคณา พานประทีป
 • แพตรี ปราณีตพลกรัง
 • ทิพย์ชนก พรหมจูฑะ
 • ภัทร์ศรัณย์ เรือนนาค
 • เรวดี เมียนเกิด
 • ปัทมวลัย ซีแวร์ท
 • สุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 • สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • แวววิไล ถาวรนันท์
 • นันทกา บุญบำรุง
 • ชาลิดา ทองอ่อน
 • เมทินี แก้วรัตนากร
 • อรชมัย ธีรลักษณ์
 • ขวัญกมล บุญจับ
 • กฤติญา สาริกา
 • พิมพิดา พิทักษ์สงคราม
 • นันทนาพร ประสมศรี
 • ปัณฑิตา เล็กเจริญ
 • เอ็มม่า ธาริณี โกลด์สมิธ
 • อุษณี อิสราพานิช
 • กรรณิกา อยู่ยงสิทธ์
 • อรนุช ลาดพันนา
 • จักรวาล นาคนายม
 • ณทชพจน์ ภัทรายุตวรรตน์
 • ฯลฯ

All items (54)