FANDOM


ทีมพากย์พันธมิตร
รายชื่อผู้ให้เสียงพากย์ไทย จอห์น วิค แรงกว่านรก
 ปีที่พากย์ :  2539 – ปัจจุบัน
 เจ้าของ :  บริษัท สหพันธมิตร ซาวด์ แอนด์ ฟิล์ม จำกัด
 หัวหน้าทีม :  ปริภัณฑ์ วัชรานนท์
 เสียงเปิดเรื่อง :  ให้เสียงภาษาไทยโดย.... พันธมิตร
 พันธมิตร ให้เสียงภาษาไทย ในบางคน
 (ภาพยนตร์ ตั๊ดสู้ฟุด (2550))
 ดูเพิ่ม :  ทีมพากย์อินทรี, ทีมพากย์หรรษา, ทีมพากย์ช่อง 3, ช่อง 9 MCOT HD
 ทีมพากย์พันธมิตร ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ โดยชื่อพันธมิตรมีความหมายคือ "เราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร" ภาพยนตร์โรงเรื่องแรกคือ สายไม่ลับคังคังโป๊ย ปัจจุบันมีผลงานพากย์ภาพยนตร์ต่างประเทศในเคริอมงคลเมเจอร์ มงคลภาพยนตร์, M Pictures และ Sony Pictures เป็นบางเรื่อง รวมถึงภาพยนตร์จีนที่ออกอากาศทางช่อง 3 HD / 3 SD และซีรีย์จีนที่ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD / ช่องวัน 31 หน้านี้รวบรวมผลงานบางส่วนและรายชื่อทีมนักพากย์ชุดปัจจุบันและอดีตมีดังนี้

นักพากย์ปัจจุบัน

ชาย
 • ปริภัณฑ์ วัชรานนท์
 • สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล
 • เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
 • อรรคพล วิมลพัชร
 • ประภัฒน์ สินธพวรกุล
 • นฤดล สัตย์อุดม
 • นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
หญิง
 • อรนุช ลาดพันนา
 • สุรพร ใจรัก
 • นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา

อดีตนักพากย์ และรับเชิญ

ชาย
 • อุดม สุนทรจามร
 • ณรงค์ นามะสนธิ
 • บัญชา เหมะบุตร
 • โฆษิต กฤษตินันท์
 • พิสิต กลิ่นสุวรรณ
 • พงศ์พันธุ์ เจียมชวลิต
 • บุณย์ปวีณ์ วงศ์ยฤทธิ์
 • ปิยะ ชำนาญกิจ
 • อภินันท์ ธีระนันทกุล
 • วิชา เจียรนัย
 • ธนากร ณ บางช้าง
 • ศุภสรณ์ มุมแดง
 • สกล รัตนพรหมมา
 • ยงยุทธ เกิดบุญส่ง
 • ธงชัย ชาญชำนิ
 • รอง เค้ามูลคดี
 • สมพงษ์ วงศ์รักไทย
 • สามารถ เมฆะวิภาต
 • อิทธิพล มามีเกตุ
 • จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
 • สุวรรณ อ่วมมีเพียร
 • ชานน จำเนียรแพทย์
 • ภิญโญ สุวินทรากร
 • โอม เปล่งขำ
 • นพ พรอนันต์
 • ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี
 • อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา
 • พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์
 • อรรถพร ธีมากร
 • ทวี ศรีประดิษฐ์
 • อนุรักษ์ หีบทอง
 • เอกชัย พงศ์สมัย
 • สมพร อ่วมใจบุญ
 • พีรศักดิ์ เกษร
 • ธวัช รัตตะชัย
 • กริน อักษรดี
 • บุญชลิต โชคดีภูษิต
 • สันติสุข พรหมศิริ
 • ชาคริต แย้มนาม
 • วศิษฏ์ ผ่องโสภา
 • ดอม เหตระกูล
 • ฯลฯ
หญิง
 • นัยนา ทิพย์ศรี
 • โศภิตา รังสิโยทัย
 • กรรณิกา อยู่ยงสินธ์
 • ณภัทรา พงษ์แก้ว
 • รัตนา เลิกบางพลัด
 • นิรมล กิจภิญโญชัย
 • ลัดดา สุขธาราจาร
 • ชัญญชิฏา เจียประเสริฐ
 • สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • เบญจพร ชงสกุล
 • ดวงดาว จารุจินดา
 • เบญญาภา เพิ่มสุริยา
 • วชิรา เพิ่มสุริยา
 • อัมพร เบญจกุล
 • ธรัญญา สัตตบุศย์
 • สาวิกา ไชยเดช
 • สุธาสินี พุทธินันทน์
 • วิริฒิพา ภักดีประสงค์
 • เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์
 • อริสรา นิทัศนานนทชัย
 • สมิตา ไทยจำนง
 • ฯลฯ

All items (108)

T