ทีมพากย์ช่อง 9 MCOT HD

ทพช9.jpg

ปีที่พากย์: 2504 – ปัจจุบัน
ชื่ออื่น / ชื่อเดิม: ช่อง 4 บางขุนพรหม, ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., โมเดิร์นไนน์ทีวี, ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
เจ้าของ: สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
งานพากย์ปัจจุบัน: การ์ตูน อนิเมะ รายการโทรทัศน์ และซีรีส์ต่างประเทศที่ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD และช่อง MCOT Family
เสียงเปิดเรื่อง: ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ภูมิใจเสนอ (ช่วงปี 252?)
รายชื่อทีมพากย์ชุดปัจจุบันและอดีตของช่อง 9 รวมทั้งช่อง 4 บางขุนพรหม และทีมพากย์พากย์ซีรีย์จีนในปัจจุบัน มีดังนี้

นักพากย์ปัจจุบัน

ชาย
 • ไกวัล วัฒนไกร
 • อิทธิพล มามีเกตุ
 • สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล
 • ธนกฤต เจนคลองธรรม
 • ภัคภูมิ ลิ้มมานะสภาพร
 • วิทยา ผาสุข
 • กริน อักษรดี
 • วรวุฒิ วรเนตร
 • อภินันท์ ธีระนันทกุล
 • พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดา
 • ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี
 • เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
 • ปริภัณฑ์ วัชรานนท์
 • ประภัฒน์ สินธพวรกุล
 • อรรคพล วิมลพัชร
 • นฤดล สัตย์อุดม
 • จักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์
 • ไชยยงค์ กนกคุณ
 • สรวิศ ตงเท่ง
 • รุจิระ ขจีเจริญ
 • ศักราช อ่ำส้ม
หญิง
 • ฉันทนา ธาราจันทร์
 • ศันสนีย์ วัฒนานุกูล
 • วิภาดา จตุยศพร
 • ศรีอาภา เรือนนาค
 • อรุณี นันทิวาส
 • สุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • จารุภา ลิ้มธีระยศ
 • จิตราวดี ณ ตระกูล
 • ศันสนีย์ ติณห์กีรดีศ
 • เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์
 • พนาวรรณ ศรีวะโลสกุล
 • วรวดี เทพาสิต
 • อุษณี อิสราพานิช
 • นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 • อรนุช ลาดพันนา
 • เพ็ญนีติ์ ศศิธนาโสภณ
 • ปฎิมา เทพสงเคราะห์
 • อธิตญา บุรณนัฏ

อดีตนักพากย์

อดีตนักพากย์ ในช่อง 4 บางขุนพรหม, ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., โมเดิร์นไนน์ทีวี และช่อง 9 MCOT HD

ชาย
 • สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
 • กำธร สุวรรณปิยะศิริ
 • สมจินต์ ธรรมทัต
 • อนุวัฒน์ สุวรรณสโรช
 • รอง เค้ามูลคดี
 • ประชา เทพาหุดี
 • รังสรรค์ ศรีศรากร
 • อุดม สุนทรจามร
 • ยงยุทธ เกิดบุญส่ง
 • พิสิต กลิ่นสุวรรณ
 • ชัยณรงค์ ชูศรี
 • อำรุง เกาไศยนันท์
 • สอพิณญา คำกองแก้ว
 • จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
 • ชูชาติ อินทร
 • จักรกฤษณ์ หาญวิชัย
 • ปิยะ ชำนาญกิจ
 • เอกชัย พงศ์สมัย
 • พีรศักดิ์ เกษร
 • สมพงษ์ วงศ์รักไทย
 • สปัลศิลป์ ศิริชัย
 • เรวัติ ศิริสรรพ
 • บัญชา เหมะบุตร
 • นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
 • มนูญ เรืองเชื้อเหมือน
 • พงศ์พันธุ์ เจียมชวลิต
 • อรุษ โรจนานันท์
 • วีระศักดิ์ แก้วอุ่น
 • หฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์
 • ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ
 • ภาณุ บุญยรัตพันธุ์
 • จักรรัตน์ ศรีรักษ์
 • สกล รัตนพรหมมา
 • วิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณ
 • สุริยา บุญเจริญ
 • อัศวิน กมโลบล
 • พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ
 • อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา
 • รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม
 • นนท์ ศรีโพธิ์
 • ธนพนธ์ แท่งเพ็ชร
 • อังกูร กฤษฎ์อังกูร
 • ยุติธร เอี่ยมอร่าม
 • วานิช อริยะเกียรติสกุล
หญิง
 • ดาเรศร์ ศาตะจันทร์
 • ศุภมิตร ศาตะจันทร์
 • มาลินี ชลานุเคราะห์
 • กนกวรรณ ด่านอุดม
 • นันทวัน เมฆใหญ่
 • ศิริพร วงศ์สวัสดิ์
 • จรัสกร ทิพย์ศรี
 • กรณิการ์ ประภัสภักดี
 • สุมาลี สุธีรธรรม
 • จุรี โอศิริ
 • พวงเล็ก จิตต์เที่ยง
 • วิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช
 • กัลยาณี กรรณสมบัติ
 • พจมาน หงษ์ทอง
 • อังคณา พานประทีป
 • เมทินี แก้วรัตนากร
 • อรวรรณ แดงบุญเรือง
 • ธนาภรณ์ จตุยศพร
 • นันทนาพร ประสมศรี
 • อรชมัย ธีรลักษณ์
 • ขวัญกมล บุญจับ
 • กฤติญา สาริกา
 • พิมพิดา พิทักษ์สงคราม
 • พิชยา บุญสม
 • แพตรี ปราณีตพลกรัง
 • ธันวา ภักดีอำนาจ
 • นพวรรณ เหมะบุตร
 • นันทนาพร ประสมศรี
 • นัยนา ทิพย์ศรี
 • มินตรา อัสดาธร
 • วัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์
 • ทัศณ์เพลิน ตันเสรีสกุลภัช

All items (68)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.